Οι Άνθρωποί μας

Η ΩΘΗΣΗ είναι οι άνθρωποί της!
Ακολουθούμε μια πρωτοποριακή εργασιακή πολιτική με στόχο την εξασφάλιση της αξιοκρατικής επιλογής και της ισότιμης μεταχείρισης των ανθρώπων μας.Μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιλογής και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού εξετάζουμε τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες των υποψηφίων για τη θέση που καλούνται να καλύψουν.

Πρακτικές που ακολουθούμε:

  • προσωπικές συνεντεύξεις
  • συνεχείς εκπαιδεύσεις και ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης και αντικειμενικότητα στις αμοιβές
  • εσωτερικό σύστημα ανέλιξης
  • υψηλά bonus επιβράβευσης της επίτευξης ατομικών και εταιρικών στόχων
  • επένδυση στην βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασίας