Εξυπηρέτηση Πελατών

  • Eξυπηρέτηση πελατών
  • Διαχείριση παραπόνων
  • Γραμματειακή υποστήριξη
  • Δυνατότητα 1ου επιπέδου τεχνικού υποστήριξης
  • Ενέργειες διατήρησης πελατολογίου (Retention)
  • ενέργειες επανάκτησης πελατολογίου (win back)
  • Διαχείριση κρίσιμων περιστατικών